اخبار و اطلاعیه های سایت آزمون بین المللی TEF http://www.kowsarinstitute.com/news/45/226/TEF/ Sat, 11 Jun 2016 17:23:36 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/45/226/TEF/ تغییرات جدید آزمون TEF http://www.kowsarinstitute.com/news/44/226/TEF/ از تاریخ 29 فوریه 2016 آزمون شنیداری TEFو TEFAQ بدون در نظر گرفتن نمره ی منفی محاسبه میگردد. آزمون TEFAQ هر دو هفته یکبار طبق جدول زمانبندی ارايه شده برگزار میگردد آزمونTEF و TEF Canadaهر یک ماه... Wed, 27 Jan 2016 19:24:32 +0330 http://www.kowsarinstitute.com/news/44/226/TEF/ آزمون بین المللی زبان ایتالیایی http://www.kowsarinstitute.com/news/43/226// Tue, 18 Aug 2015 18:43:41 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/43/226// آزمون TEFAQ و TEF http://www.kowsarinstitute.com/news/14/226/TEFAQ-TEF/     آزمون الکترونیکی TEF-TEFAQ -TEF Canada   تاریخهای برگزاری آزمونها طبق جدول زمانبندی ارايه شده میباشد با توجه به ظرفیت محدود در هر دوره اولویت با داوطلبانی است که زودتر ثبت نام... Wed, 08 Aug 2012 10:40:14 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/14/226/TEFAQ-TEF/ ثبت نام آزمون جهانگردی http://www.kowsarinstitute.com/news/15/226// Thu, 26 Apr 2012 10:42:16 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/15/226// http://www.kowsarinstitute.com/news/12/226// Thu, 12 Apr 2012 17:31:32 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/12/226// http://www.kowsarinstitute.com/news/11/226// Thu, 12 Apr 2012 17:30:37 +0430 http://www.kowsarinstitute.com/news/11/226//